Кошик
2 відгуків
Контакти
ПрАТ «Завод «Нева»
Наявність документів
Знак Наявність документів означає, що компанія завантажила свідоцтво про державну реєстрацію для підтвердження свого юридичного статусу компанії або фізичної особи-підприємця.
+380671177065Приймальня
+380382716423Приймальня
+380382716445Факс
+380382716373Бухгалтерія
+380966787346Охорона
Анатолий
УкраїнаХмельницька областьХмельницькийул. Курчатова, 6
+380974561156
Мапа

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

30.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

77

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Мельничук Iван Володимирович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "НЕВА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

29025, Хмельницька обл., Хмельницький, Курчатова, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14307972

5. Міжміський код та телефон, факс

0382-716-423 0382-716-445

6. Адреса електронної пошти

nevacorp@ukrpost.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://zavodneva.prom.ua

 

30.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

25.04.2019

5000

4777

104.688

Зміст інформації:

На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Завод "Нева", якi вiдбулися 25.04.2019 року, 375597 голосами, що становить 0,869107 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, прийнято рiшення:
1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства значних правочинiв (у розумiннi частини 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства») з продажу (поставки) продукцiї власного виробництва за цiнами та в обсязi, якi визначаються вiдповiдно до договору мiж сторонами, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 5 000 000 (п’яти мiльйонiв) гривень (у т. ч. ПДВ);
2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства») з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв, а саме Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЄВРО ТРАНС ПЛЮС».
3. Надати згоду на укладання (пiдписання) Головою правлiння, попередньо схвалених у пунктах 1 та 2 значних правочинiв, з усiма змiнами та доповненнями до них.
4. Встановити, що голова правлiння Товариства має право вiд iменi Товариства вчиняти правочини, передбаченi пунктом 1 та 2 щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктом 1.

 

facebook twitter
Інші статті