Кошик
2 відгуків
Контакти
ПрАТ «Завод «Нева»
Наявність документів
Знак Наявність документів означає, що компанія завантажила свідоцтво про державну реєстрацію для підтвердження свого юридичного статусу компанії або фізичної особи-підприємця.
+380671177065Приймальня
+380382716423Приймальня
+380382716445Факс
+380382716373Бухгалтерія
+380966787346Охорона
Анатолий
УкраїнаХмельницька областьХмельницькийул. Курчатова, 6
+380974561156
Мапа

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Шановний акціонере ПрАТ «Завод «Нева»!

 

Приватне акціонерне товариство «Завод «Нева» повідомляє, що 25 квітня 2019 року о 11.00 год. будуть проведені загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод «Нева» за адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, офіс №1.

Реєстрація учасників зборів – з 10.00 до 11.00 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 год. 00 хв. 21 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Рижа Л.Ф. - голова комісії, Трембач Г.О. -  член комісії, Таран Н.П. -  член комісії.

2. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

-    якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

-    кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

-    кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення:

Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів.

5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6. Збори провести без перерви.

Затвердити  регламент  роботи чергових загальних  зборів  акціонерів Товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;

2. Виступи – до 3 хв.;

3. Запитання – до 2 хв.;

4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

4. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів – Добровольського О.Ю.;

секретарем зборів - Микуляка А.М.;

5. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Роботу правління  товариства  за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2019 рік.

6. Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

7. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік – затвердити.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний фінансовий звіт та баланс ПрАТ «Завод»Нева» за 2018р. – затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Керуючись Розділом 7 Статуту Товариства та чинним законодавством України:

1. Відрахування до фонду виплати девідентів за підсумками діяльності товариства в 2017 році не проводити, в зв’язку з недоцільністю. Дивіденти за результатами господарської діяльності Товариства за 2017рік не нараховувати та не сплачувати. Вказану частину прибутку за результатами діяльності у 2017 році направити на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання підприємства.

2. Затвердити наступні нормативи планового розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи у 2019 році:

-    на поповнення резервного капіталу Товариства - 5% від суми чистого прибутку;

-    відрахування на покриття збитків минулих періодів - 25% від суми чистого прибутку;

-    відрахування до фонду виплати дивідентів - 30% від суми чистого прибутку;

-    на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання підприємства - 40% від суми чистого прибутку.

10.   Про внесення змін до Статуту товариства (шляхом затвердження його нової редакції) задля приведення його у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Статут Приватного акціонерного товариства «Завод «Нева»у новій редакції затвердити.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Завод «Нева» у новій редакції.

11.   Про затвердження внутрішніх положень товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Внести зміни до положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ «Завод «Нева», шляхом викладення їх в новій редакції.

Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

12.   Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів (у розумінні частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства») з продажу (поставки) продукції власного виробництва за цінами та в обсязі, які визначаються відповідно до договору між сторонами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 5 000 000 (п’яти мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);

2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю “ЄВРО ТРАНС ПЛЮС”.

3. Надати згоду на укладання (підписання) Головою правління, попередньо схвалених у пунктах 1 та 2 значних правочинів, з усіма змінами та доповненнями до них.

4. Встановити, що голова правління Товариства має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 та 2 щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 1.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаютьсяу відповідності з законодавством України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5208

5156

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3710

2898

Запаси

123

76

Сумарна дебіторська заборгованість

1258

950

Гроші та їх еквіваленти

105

1225

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1945

1836

Власний капітал

4777

4822

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

324

324

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

431

334

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

109

607

Середньорічна кількість акцій (шт.)

432140

432140

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.25223

1,40464

 

До уваги акціонерів!

З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ «Завод «Нева» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів,з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку) та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 6, звернувшись із письмовою заявою, складеною відповідно до чинного законодавства України.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами – корпоративний секретар, помічник керівника Микуляк А.М.Довідки за тел. 0382-55-04-23

 

Голова правління ПрАТ «Завод «Нева»     І.В.Мельничук

 

facebook twitter
Інші статті